Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 MinecraftHost: handelsnaam van Freaze Hosting
1.3 Freaze Hosting: kantoorhoudende en gevestigd te Vorden.
1.4 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van MinecraftHost is gericht, met wie MinecraftHost de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.5 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen MinecraftHost en Opdrachtgever.
1.6 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen MinecraftHost en Opdrachtgever.
1.7 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van MinecraftHost. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
1.8 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door MinecraftHost van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die MinecraftHost geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van MinecraftHost door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door MinecraftHost en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 MinecraftHost wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MinecraftHost en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij MinecraftHost, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van MinecraftHost zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van MinecraftHost zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat MinecraftHost de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat MinecraftHost tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maanden tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling). Tussentijdse opzegging is uitgesloten tenzij anders overeengekomen.
3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van de bestelde maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij MinecraftHost reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.
3.7 Indien opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam, dedicated server of colocatie zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.
3.8 MinecraftHost is gerechtigd een restitutie naar de opdrachtgever haar account bij MinecraftHost te doen minus de transactie- en mogelijke administratiekosten.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door MinecraftHost vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door MinecraftHost vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW).  Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 MinecraftHost is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door MinecraftHost aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met MinecraftHost op te zeggen.
4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 Aansprakelijkheid MinecraftHost
5.1. De aansprakelijkheid van MinecraftHost voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door MinecraftHost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van MinecraftHost, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW. Met een maximum bedrag van €1.000
5.2. Aansprakelijkheid van MinecraftHost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 De aansprakelijkheid van MinecraftHost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MinecraftHost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MinecraftHost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MinecraftHost in staat is adequaat te reageren.
5.4 MinecraftHost is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MinecraftHost meldt.
5.6 Opdrachtgever vrijwaart MinecraftHost voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MinecraftHost geleverde zaken, materialen of resultaten.
5.7 MinecraftHost behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden van illegale activiteiten.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MinecraftHost of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
6.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
6.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
6.4 Het is MinecraftHost toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien MinecraftHost door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal MinecraftHost op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen indien mogelijk.
6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat MinecraftHost het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal MinecraftHost een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7 Overmacht
7.1 - Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor MinecraftHost belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie MinecraftHost bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
7.2 - Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service
8.1 - Minecraft Servers
8.1.1 - MinecraftHost is gerechtigd om na 1 dag na verloop van de minecraft server alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
8.1.2 - MinecraftHost is gerechtigd om log bestanden en backup plugins te verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
8.1.3 - MinecraftHost verplicht de Opdrachtgever de aangekochte dienst te gebruiken waarvoor hij bedoeld is.
8.1.4 - MinecraftHost is niet aansprakelijk bij bestand verlies.
8.1.5 - De Opdrachtgever mag de opslag alleen gebruiken voor Minecraft Worlds, Plugins en Mods.
8.1.6 - MinecraftHost is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van de opslag tevens is MinecraftHost gerechtigd deze bestanden te vernietigen. 8.1.7 - Het is niet toegestaan de dienst te gebruiken als backup opslag. Gemaakte backups dienen direct verwijdert te worden.

Powered by WHMCompleteSolution